ចំណងជើងគួរឱ្យចាប់អារម្មណ៍

សរសេរកថាខណ្ឌមួយឬពីរដែលពិពណ៌នាអំពីផលិតផលសេវាកម្មឬលក្ខណៈពិសេសរបស់អ្នក។
ដើម្បីទទួលបានជោគជ័យមាតិការបស់អ្នកត្រូវការមានប្រយោជន៍សម្រាប់អ្នកអាន។